Dialog, identitet og misjon

Identitetsendring: Identitet har ofte vært definert som en «tretvinnet tråd», bestående av nasjonalitet, etnisitet og religion. Dette har bundet sammen både vår individuelle identitet, men også vår identitet som gruppe, og dermed definert tydelige grenser mellom mennesker (Europa er for kristne, og Europa er kristent).

På grunn av globaliseringen, ser vi i dag at denne tretvinnede tråden holder på å løses opp. Dette fører til at mennesker er mer usikker på sine omgivelser enn for bare 30 år siden. I dette ligger en sterk erkjennelse av at disse tre elementene som definerer identitet, har en sterk påvirkning på vår kultur.

Ydmykhet: Denne identitetsforandringen vi i dag erfarer i Europa, sammenfaller med postmodernismen. I dialog må det eksistere en erkjennelse av at «vi» kan lære fra «de andre», og at «vi» faktisk trenger «de andre», siden «de andre» kan hjelpe «oss» til å se ulike perspektiver. Missiologen David Bosch kaller dette for «a bold humility». Vi hører jo i dag oftere og oftere om muslimske teologer som heller vil ha dialog med evangeliske kristne («fordi de har en sterk tro» og fordi «de vet hva de tror på»), enn med sekularister. I nettopp denne virkeligheten er derfor Bosch’s «bold humility» et viktig konsept i vår postmoderne tid.

Paul Knitters relativitetsforståelse handler om at alle religioner går opp mot den samme fjelltopp, bare at vi klatrer opp ulike stier, sider og veier. En slik tenkning har ofte ligget til grunn for bruk av dialog i misjon. På denne måten har man avvist Jesu eksklusivitet, og forståelse blir målet med dialog på tvers av religioner.

I dagens overgang fra modernismen til et postmodernistisk verdensbilde, tror jeg dette mer og mer blir avleggs. I dag ser vi blant unge mennesker at eksklusiv tro i mindre og mindre grad blir sett på som uønsket. Istedenfor er det relativistene som ofte blir avvist, siden de fornærmer alle troende med å undertvinge hver eneste religion innunder sin egen «grande teori» (som for eksempel Richard Dawkins).

Hva er en «kristen»?: Modernismen leter alltid etter «regelen» eller «the common factor» som kan sammenfatte alt (for eksempel religion) inn under samme tak. Vi lever i dag i en postmoderne verden, hvor gårsdagens definisjoner ikke alltid lengre gir relevans. Vår utfordring er å stille spørsmål som er relevante, og dermed definere mål og virkemiddel ut fra dette.

Det store missiologiske spørsmålet vi møter i dag, handler kanskje dypest sett om identitet. For eksempel; hva betyr begrepet «kristen» i dag? Hva betyr det i Norge, og hva betyr det i Midtøsten? Særlig 22. juli forsterket denne uklarheten, hvor «kulturell kristen» ble synonymt med en stammetenkning som ikke er forenelig med det vi forstår som en bibelsk tanke.

Konvertering: I dette møter vi flere spørsmål. Kanskje det viktigste handler om konvertering: Må noen ikle seg den «kristne, europeiske kultur» – og dermed identitet – for å bli en Jesu etterfølger? Hvis svaret på dette er nei, hva mener vi da med konvertering? Lewis Rambo lister fem ulike typer for konvertering: “tradition transition”, “institutional transition”, “affiliation”, “intensification (within a tradition)”, og “apostasy”. For mange misjonsvenner i Norge er “apostasy” det eneste konverteringsparadigme som finnes.

Dialog som verktøy: For oss er dialog misjon. Istedenfor at misjon bare handler om å vinne enkeltpersoner, som trekkes ut av sin kulturelle kontekst og familie, for så ikles en ny sosiokulturell identitet (apostasy), er vårt mål med misjon transformasjon av et kulturelt/religiøst system, hvor individer kan bli kjent med Jesus og leve liv hvor de «lærer å holde alt han har befalt», innenfor de sosiokulturelle rammer som allerede eksisterer. Dette mener vi med bakgrunn av at Jesus er den eneste veien til Gud.

Målet er at hele kommuniteter kan møte Jesus, ikke bare individer. Og selv om bare enkeltindivider velger å følge Kristus, tenker vi at dialog som misjon kan gjøre at kommuniteten møter de nye Jesustroende menneskene med aksept, istedenfor utstøting og i verste fall drap. Slik kan dialog skape plattformer for at de nye Jesusetterfølgerne også være «lys og salt» i sin opprinnelige kulturelle kontekst.

 

Mye av innholdet i denne artikkelen er hentet fra samtaler med min gode venn Jens Barnett på Ungdom i Oppdrags misjonskontor

Har du sluttet å slå kona di?

Denne artikkelen er skrevet som en respons til direktør i Areopagos, Raag Rolfsen, etter et innlegg på Verdidebatt.no Artikkelen kan leses her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread405849/#post_405849

 

 

Først, takk til Raag Rolfsen for utfordrende lesning! Artikkelen inneholder flere interessante poenger, og særlig er drøftingen om Kirkens selvforståelse som misjonal spennende. Misjonal er et av disse «moteordene» som flere og flere lokale kirker benytter som merkelapp på seg selv. Jeg tror det er hensiktsmessig å enes om en definisjon. Personlig liker jeg den Alan Hirsch, forfatter av bl.a. The Forgotten Ways, bruker: «En misjonal kirke er et fellesskap av Guds folk som både forstår seg selv og organiserer sin virksomhet rundt det å være agenter for Guds hensikt på jorden».

Rolfsen drøfter også begrepet missio Dei. Dette begrepet ble på mange måter introdusert i moderne tid av Karl Barth, da han diskuterte dette på misjonskonferansen i Willingen i 1952. Til misjonskonferansen i Brandenburg (1932) skrev han følgende: «… konseptet «missio» var i oldkirken hentet fra trenighetslæren, hvor det beskriver Guds sendelse av hans selv, nemlig sendelsen av Sønnen og Ånden til verden.» Barth refererer her til Augustins bruk av missio Dei som betydde «the sentness of God (the Son) by the Father». David Bosch drøfter dette begrepet videre i Transforming Mission, og sier at Barths tenkning endret kirkens selvforståelse – fra subjekt til objekt – fra sender til å være den sendte.

Falske motsetninger

En av utfordringene jeg ser ved Rolfsens artikkel er den tilsynelatende motsetningen mellom å være og å gjøre. I semittisk tradisjon tenkes det ikke dikotomisk slik vi gjerne gjør i Vesten. I vår verden setter vi ofte opp motsetninger mellom ulike teologiske begrep, hvor målet er å skape mest mulig i balanse mellom disse begrepene. Eksempler på slike tilsynelatende motsetninger kan være balansen mellom Jerusalem og verdens ende (Apgj 1,8), Guds hellighet og Guds godhet eller Jesu to naturer. Slik balansekunst vil sjeldent være til god hjelp. Derfor gjør vi lurt i å avvise dikotomien mellom Jerusalem og verdens ende, og Jesus som menneskesønn og gudesønn. De komplementerer hverandre. På samme vis trenger vi å avvise motsetningen mellom å være og å gjøre. Hva med heller å omfavne begge deler, hvor vi definerer vår selvforståelse som både å være og å gjøre, hvor disse to sidene gjensidig komplementerer hverandre?

Utvanning av begrep

Dersom jeg forstår Rolfsen korrekt, mener jeg å hevde at han i realiteten utvanner begrepet missio Dei. Det er riktig at kirken er sendt (jmf. Joh 20,21), men missio Dei er ikke bare Guds sendelse av kirken. For at begrepet skal ha mening, må det også inkludere at Kirken er utsendt i Guds misjon. Guds misjon er å forsone menneskeheten og gjenopprette alt som er skapt, noe som også inkluderer «å nå de som er uberørt av evangeliet», som Rolfsen selv uttrykker det.

Men det er nettopp her problemet oppstår. For hvis misjon skal være alt kirken driver med, slik Rolfsen hevder, da står vi i fare for at det ikke betyr noe som helst. Hvis alt kirken driver med defineres som misjon, vil det for eksempel sette Egede og Careys virksomhet i et annet lys, hvor de med sin misjonsvirksomhet ikke brakte en ny dimensjon over protestantisk kirkeliv. Hvorfor skal vi utvanne begrepet misjon til å bety alt (eller ingenting)? Dersom all virksomhet kirken bedriver er misjon, så trenger vi å etablere et nytt begrep som beskriver den «grensekryssende aktiviteten» som kirken i mer eller mindre 2000 år har bedrevet.

Fra Det nye testamentet ser vi konturene av to ulike strukturer. Vi har Apostelen Peters struktur (modality) og Apostelen Paulus’ struktur (sodality) som begge går som to parallelle spor gjennom kirkehistorien. Engelskmannen Patrick Johnstone beskriver i boken The Church is Bigger Than You Think, Kirken i tre ulike strukturer, nemlig den lokale kirken, misjonsorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene. Vi ser historisk at når en av disse tre har manglet, så har Guds misjon alltid stagnert.

Intet nytt under solen

Det er vanskelig å være uenig med Rolfsen i at kirkens kall er å være misjonal. Men samtidig beskriver han på denne måten bare én side av kirkens kall. Derfor er jeg både uenig og enig med ham. Bildet må nemlig komplimenteres, og ikke bare beskrive «modality», men også eksplisitt inkludere «sodality», for at det skal bli helhetlig.

Kirkemøtets vedtak fra i fjor bringer intet nytt på torget. De aller fleste evangelikale misjonsorganisasjoner har i mange år forstått seg selv på denne måten. Cape Town-konferansen understreket dette kanskje tydeligere enn noen gang i evangelikal misjonshistorie.

Jeg mener vi ikke kan bruke begrepet misjonal, hvis det ikke impliserer at enkeltmennesker er villige til å gå ut for å krysse grenser, enten geografisk eller kulturelt. Dersom våre kirker kun er attraksjonale, vil de ikke bevege seg utenfor sine definerte områder, hverken geografiske, kulturelle, etniske eller utover sin samfunnssfære. Dersom vi ikke krysser grenser, hverken utfører eller er vi Guds misjon.